مقالات تخصصی موسیقی


چه ویلنی بخرم؟
چه ویلنی بخرم؟
229 بازدید
1399/02/02
رویای خرید پیانو
رویای خرید پیانو
242 بازدید
1399/02/25
آشنایی با انواع فلوت
آشنایی با انواع فلوت
165 بازدید
1399/03/03
انواع تمبک
انواع تمبک
144 بازدید
1399/05/04
ساختار تمبک
ساختار تمبک
114 بازدید
1399/05/08
اجزای گیتار
اجزای گیتار
97 بازدید
1399/05/14
اجزای ویلن
اجزای ویلن
127 بازدید
1399/05/12
ساختار و اجزای قانون
ساختار و اجزای قانون
131 بازدید
1399/05/13
شناخت کمانچه
شناخت کمانچه
118 بازدید
1399/05/15
تاثیر موسیقی بر کودکان
تاثیر موسیقی بر کودکان
101 بازدید
1399/05/23
انواع نی وساختار آن
انواع نی وساختار آن
102 بازدید
1399/05/25
آشنایی با ساز نی
آشنایی با ساز نی
95 بازدید
1399/05/25
اجزای تار
اجزای تار
113 بازدید
1399/05/30
ویولا
ویولا
104 بازدید
1399/05/31
کوک پیانو
کوک پیانو
99 بازدید
1399/06/04
کوک سه تار
کوک سه تار
114 بازدید
1399/06/10
نحوه گرفتن ویلن
نحوه گرفتن ویلن
112 بازدید
1399/06/22
نحوه گرفتن ویولا
نحوه گرفتن ویولا
114 بازدید
1399/06/23