آموزش ملودیکا آنلاین مجازیویدیوهای هنرجویان ملودیکانظرات هنرجویاننام لاتین این ساز melodica و نام فارسی آن ملودیکا است که با نام های پیانیکا، هامونیکای کلیدی یا ملودی هورن هم شناخته میشود. یک ساز از خانواده سازهای هواصدای آزاد زبانه دار مانند ساز دهنی است. نوع اولیه آن در ایتالیا ساخته شد.